Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία ή Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης.  Σήμερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις. Οι οικονομικές συγκυρίες ασκούν πίεση στην δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια στην οικονομική τους ευρωστία και ευελιξία. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις, η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία.

Από το αστικό δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια (άρθρο 914 Α.Κ.) Από το ποινικό δίκαιο πηγάζει η ποινική ευθύνη.

Κάλυψη χρηματικών συνεπειών της Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζόμενου από αδικοπραξία, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, συνεπεία σωματικής βλάβης η υλικών ζημιών σε τρίτους.

Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής :

1.    Γενική Αστική Ευθύνη, κάλυψη των ασφαλισμένων από την ευθύνη πρόκληση σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών προς τρίτους από την γενική δραστηριότητα του ατόμου.
2.    Επαγγελματική, καλύπτει τον ασφαλισμένο από λάθη και παραλείψεις που θα προκαλέσουν Σωματικές βλάβες ή Οικονομική ζημία στους πελάτες- προμηθευτές από την άσκηση του επαγγέλματος  του.
3.    Προϊόντων, ο κατασκευαστής, ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, το κατάστημα που πουλά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή είναι υπεύθυνα βάση νόμου για βλάβες που πιθανόν να προκαλέσουν τα προϊόντα που πουλούν η κατασκευάζουν
4.    Εργοδοτική, καλύπτει την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης η ψυχικής οδύνης συνεπεία ατυχήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας η εξ’ αφορμής αυτής και για το οποίο υπάρχει αμέλεια του ασφαλισμένου, σύμφωνα με το άρθρο 932. επίσης καλύπτεται η διαφορά μισθολογίου ΙΚΑ, για τα πέραν του ΙΚΑ καταβαλλόμενα ποσά. (άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.)

Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω ειδικότητες και χώρους που θα μπορούσαν να καλυφθούν από τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες παρακάτω με προγράμματα απλά, εύληπτα και όντως χαμηλού κόστους όπως αυτά των :

•    Λογιστών – Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, λογιστικών γραφείων
•    Ιατρών (όλων των ειδικοτήτων )
•    Φαρμακοποιών
•    Οικογένειας
•    Κατοικίδιου ζώου
•    Ξενοδοχείων – Ενοικιαζόμενων δωματίων
•    Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικηγορικών γραφείων
•    Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων
•    Διαχειριστών – Μεσιτών Ακινήτων (Real Estate)
•    Καταστημάτων
•    Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών (Σύμβουλοι – Μελετητές)
•    Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών
•    Γυμναστηρίων – σχολών χορού
•    Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου
•    Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
•    Parking αυτοκινήτων – Συνεργεία αυτοκινήτων
•    Σχολείων – φροντιστηρίων – νηπιαγωγείων – παιδικών σταθμών

Ο τρόπος λειτουργίας των συμβολαίων αυτών είναι πραγματικά απλός και πολλές φορές η όποια αποζημίωση δίνεται πολύ πιο γρήγορα παρά μέσα από χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες, αφού οι ασφαλιστές αποζημιώνουν και εξωδικαστικά τις απαιτήσεις πριν καταστούν τελεσίδικες.

Οι Ασφαλιστές λοιπόν, καλούνται να αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένος να καταβάλει ως αποζημίωση και για έξοδα και δαπάνες του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά του Ασφαλισμένου και κοινοποιούνται στους Ασφαλιστές κατά τη περίοδο ασφάλισης λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του:

1.    Ασφαλισμένου,
2.    υπαλλήλου ή διευθυντικού στελέχους του Ασφαλισμένου,
3.    κάθε άλλου προσώπου, προσώπων, κοινοπραξίας, εταιρείας ή επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ’ ονόματος του Ασφαλισμένου, κατά ή περί  την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.

Οι Ασφαλιστές μπορούν επίσης να καταβάλλουν όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου.

•    Απώλεια Εγγράφων
•    Απιστία Υπαλλήλων
•    Παραβίαση της διάταξης περί του απορρήτου
•    Δυσφήμιση και Συκοφαντική Δυσφήμιση

Προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα ότι ο χώρος αυτός θα δει εξαιρετική άνθηση τα επόμενα χρόνια, καθώς ήδη έχουν εμφανιστεί δείγματα μετά και τη νομοθετική ρύθμιση της υποχρεωτικότητας κάποιων τέτοιων καλύψεων με τον Ν. 3844/2010  (π.χ σε ιατρούς συνεργάτες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, κατασκευαστών σε σύμβαση με το Δημόσιο, ορκωτών λογιστών κλπ) αλλά και της συνεχώς αυξανόμενης πίεσης των καταναλωτών για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση αμέλειας!

Γεράσιμος Βιτσεντζάτος
Διακεκριμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής