Οι πρώτοι κανόνες σε επίπεδο Ε.Ε., για τη μεγαλύτερη πρόσβαση στους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ιδίως για τους τυφλούς, τους κωφούς και τους βαρήκοους, εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα, από τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως σημειώνεται αναφορικά με το θέμα, το  διαδίκτυο έχει μετατραπεί σε αναπόδραστο μέσο για την πρόσβαση και την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών. Επομένως, είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν ιστοσελίδες και κινητές εφαρμογές, καθώς και να αλληλεπιδρούν με αυτές με τον κατάλληλο τρόπο.

Περίπου 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ πάσχουν από κάποια αναπηρία. Με τη γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 120 εκατομμύρια έως το 2020. Μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαδικτυακής προσβασιμότητας θα συμβάλει σε μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και στην ελευθέρωση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η οδηγία θα καλύπτει τους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, από τις δημόσιες διοικήσεις, τα δικαστήρια και τις αστυνομικές υπηρεσίες έως τα δημόσια νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τις βιβλιοθήκες. Θα επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στους τυφλούς, στους βαρήκοους, στους κωφούς, καθώς και στα άτομα με χαμηλή όραση και λειτουργικές αναπηρίες.

Ειδικότερα, το κείμενο της οδηγίας που έχει συμφωνηθεί:

•    καλύπτει ιστότοπους και κινητές εφαρμογές των φορέων του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. φορέων τηλεοπτικών μεταδόσεων, ζωντανών αναμεταδόσεων),
•    παραπέμπει στα πρότυπα που επιτρέπουν την καλύτερη πρόσβαση των ιστότοπων και των κινητών εφαρμογών. Για παράδειγμα, τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι κάθε εικόνα θα περιλαμβάνει κείμενο ή ότι οι ιστότοποι μπορούν να φυλλομετρούνται χωρίς ποντίκι, η χρήση του οποίου μπορεί να είναι δύσκολη για ορισμένα άτομα με αναπηρίες,
•    απαιτεί από τα κράτη μέλη τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές του δημόσιου τομέα. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και να δημοσιοποιούνται.

Η οδηγία για την ιστο-προσβασιμότητα, καθώς και η Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία καλύπτει πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, προτάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 και εντάσσονται αμφότερες στις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία.

Μετά την  πολιτική συμφωνία (με «τριμερή διάλογο», μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής), το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα,   και θα τεθεί επισήμως σε ισχύ. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία 21 μηνών για να μεταφέρουν το κείμενο στην εθνική τους νομοθεσία.