Η Επιτροπή των Περιφερειών και το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα φιλοξενήσουν την ερχόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, διάσκεψη αναφορικά με το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην πρόληψη της διαφθοράς και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης.

Το συνέδριο θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την υλοποίηση στρατηγικών κατά της διαφθοράς και την προώθηση της συνεργασίας σε υποεθνικό επίπεδο. Επίσης, θα διερευνήσει τις πρόσφατες αλλαγές κατά την καταπολέμηση της κουλτούρας της διαφθοράς και την επικέντρωση σε συγκεκριμένες όψεις της δεοντολογίας που είναι συναφείς με το δημόσιο τομέα, όπως οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι κώδικες ηθικής συμπεριφοράς.

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών, ενώ θα παρουσιαστούν από την Επιτροπή των Περιφερειών και το Κογκρέσο τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με δράσεις κατά της διαφθοράς και το ρόλο των ΜΜΕ και της κοινωνίας πολιτών σε αυτές.