Εγκρίθηκαν 763 θέσεις για την κάλυψη αναγκών σε δήμους της επικράτειας με δύο αποφάσεις που  υπέγραψε ο αρμόδιο υφυπουργός Γ. Μπαλάφας.

Η πρώτη απόφαση αφορά στην έγκριση σύναψης πεντακοσίων ογδόντα µίας (581) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού της χώρας.

Η δεύτερη αφορά επίσης έγκριση σύναψης εκατόν ογδόντα δύο (182) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού της χώρας.

Και στις δύο περιπτώσεις οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) µήνες.