Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions.

Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr) η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA), της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει στόχο να παρέχει στις αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη πόρους, προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων, καθώς και να πειραματιστούν με νέους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα UIA επιλέγονται μέσω ετήσιων προκηρύξεων υποβολής προτάσεων από το 2015 έως το 2020 επί ενός ή περισσότερων θεμάτων που προτείνει η Επιτροπή. Κάθε δράση μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο πρέπει να υλοποιείται εντός μέγιστης περιόδου 3 ετών.

Στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων που άπτονται των ακόλουθων θεμάτων:

  • Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων
  • Κυκλική οικονομία
  • Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης Προκήρυξης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ, το ποσοστό επιχορήγησης/ συγχρηματοδότησης κάθε πρότασης είναι 80%, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 14 Απριλίου 2017.

Επιλέξιμες να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης είναι:

– Οποιαδήποτε αστική αρχή τοπικής διοικητικής μονάδας οριζόμενη, ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο και που περιλαμβάνει τουλάχιστον 50.000 κατοίκους

– Κάθε ένωση ή ομάδα αστικών αρχών τοπικών διοικητικών μονάδων που καθορίζεται, ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο και που περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον 50.000 κατοίκους. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται διασυνοριακές ενώσεις ή ομάδες, ενώσεις ή ομάδες από διάφορες περιφέρειες και/ή κράτη μέλη

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προτάσεων, μέσω του συνδέσμου: www.uia-initiative.eu/en/call-proposals