Σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου, ξεκινά στο Άμστερνταμ το Φόρουμ της Επιτροπής των Περιφερειών για την Αστική Ατζέντα.

Όπως τονίζεται ενόψει της διοργάνωσης, οι πόλεις και οι αστικές περιοχές  είναι ισχυροί κινητήρες για την ανάπτυξη την απασχόλησης και ως εκ τούτου η συμβολή τους είναι σημαντική για την επίτευξη της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, και την οικονομική κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη της Ε.Ε.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή έρχονται αντιμέτωπες  με δύσκολες, όσο και πολύπλοκες κοινωνικές προκλήσεις, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή, η ανεργία των νέων καθώς και η τρέχουσα προσφυγική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό οι πόλεις θα πρέπει να ανταποκριθούν σ΄αυτές τις προκλήσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, σε συνεργασία με τα άλλα επίπεδα διοίκησης, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.

Είναι επίσης σημαντικό ότι, η αστική διάσταση αναγνωρίζεται σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής και διακυβέρνησης και ότι, όλες οι πολιτικές με αστική διάσταση είναι αποτελεσματικά συντονισμένες.

Η νέα ενωσιακή Αστική Ατζέντα αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα αλλά και της ενωσιακής διακυβέρνησης. Επίσης αφορά νέες μεθόδους εργασίας. Είναι επομένως καιρός για μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαδικασία χάραξης της ενωσιακής πολιτικής και την εμπλοκή των πόλεων και των περιφερειών σε αυτή.

Η Ατζέντα παρέχει ένα επιχειρησιακό πλαίσιο και αποτελεσματικά εργαλεία για τη βελτίωση της αστικής διάστασης της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα περιλαμβάνει ευκαιρίες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, έρευνας και συνεργασιών.

Το Φόρουμ συμπίπτει χρονικά και με την άτυπη σύνοδο των Υπουργών για τα αστικά θέματα, όπου προσδοκάται η υιοθέτηση του Συμφώνου του Άμστερνταμ για την Ατζέντα.