Ολοκληρώθηκε η φάση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, εγχώριους και διεθνείς, σχετικά με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Το σχετικό Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7464 μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς ψήφιση στη Βουλή και να ψηφιστεί μέχρι τέλος του μήνα.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται το είδος και το ύψος των κινήτρων και των επιδοτήσεων αλλά και τις κατηγορίες και τους κλάδους που περιλαμβάνονται καθώς και την ενίσχυση που θα μπορούν να αναζητήσουν κάθε μεγέθους και μορφής εταιρείες.

Συγκεκριμένα έχει τις εξής διαφορετικές μορφές:

  • φοροαπαλλαγή ως 20% ετησίως και επιμερισμό σε βάθος ως 15 ετών, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης
  • δημόσια επιχορήγηση από 10% ως 45%, με κριτήρια γεωγραφικά αλλά και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
  • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • επιδότηση επιτοκίου
  • επιδότηση κόστους απασχόλησης
  • σταθερό για 12 χρόνια φορολογικό πλαίσιο, για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ με δημιουργία τουλάχιστον δύο νέων θέσεων εργασίας ανά ένα εκατ. ευρώ επιλέξιμης δαπάνης
  • χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών – fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει οκτώ καθεστώτα ενισχύσεων: μηχανολογικού εξοπλισμού, γενικής επιχειρηματικότητας, νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα, συνεργειών και δικτυώσεων, ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών-Ταμείων Συμμετοχών, ολοκληρωμένων χωρικών και κλαδικών σχεδίων και επενδύσεων μείζονος σημασίας.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι κατ’ ανώτατο όριο 100.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ, 150.000 ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ύψος ενίσχυσης είναι μέχρι 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Οι τομείς που θα περιλαμβάνονται είναι ο αγροτοδιατροφικός, ο τουρισμός, η πληροφορική, η φαρμακοβιομηχανία κ.ά.