Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε διαγωνισμό για την κάλυψη 110 θέσεων οδηγών σε Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, σε άλλα κράτη – μέλη και τρίτες χώρες. Οι επιτυχόντες θα αναλάβουν την  μεταφορά προσωπικοτήτων και υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ θα μεταφέρουν επισκέπτες, αντικείμενα και έγγραφα καθώς και την αλληλογραφία.

Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.907,24 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί με επιδόματα και οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από την ΕΕ. Η ενδυμασία προβλέπει υπηρεσιακή στολή που θα φέρει τα διακριτικά του οργάνου και δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γίνεται ξεκάθαρό πως ενδέχεται να εργαστούν το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα.

Για να μπορέσουν κάποιοι υποψήφιοι να κάνουν αίτηση για τις θέσεις αυτές θα πρέπει:

•    να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της ΕΕ,
•    να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,
•    να διαθέτουν τις σωματικές ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων,
•    οι άνδρες θα πρέπει να είναι εντάξει έναντι της νομοθεσίας για στρατολογικά θέματα,
•    θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση
•    να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ,
•    θα πρέπει να αποδεικνύουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών ως οδηγοί στον τομέα της μεταφοράς προσώπων,
•    θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας εκ των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.